bakit kailangan natin magtiwala sa diyos

Sa Bayang Banal ang kapahingahang tinutukoy. Pero bakit kapag sa Diyos, nahihirapan tayo? Mga kinakailangang patlang ay minarkahan ng *. Hindi Siya nagsisinungaling na gaya ng tao at hindi Niya kailanman kinalilimutan ang Kanyang mga pangako. Upang mag-ulat ng isang pag-click sa error dito. Bakit Kailangang Makilala Natin ang Pangalan ng Diyos "ANG lahat ng nagsisitawag sa pangalan ni Jehova ay maliligtas." (Roma 10: 13) Dito idiniin ni apostol Pablo kung gaano kahalaga na makilala natin ang pangalan ng Diyos.Tayo'y ibinabalik nito sa unang tanong natin: Bakit ang 'pagsamba,' o 'pagbanal,' sa pangalan ng Diyos ay inilagay ni Jesus sa mismong unahan ng kaniyang . Kung hindi man, binubulaanan lang ninyo ang inyong sarili. Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Dito papasok ang pagtitiwala sa Diyos na may paghihintay. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga daan at itutuwid niya ang iyong mga landas. (Ang Biblia ng Sambayanang Pilipino o ABSP). Ano naman ang tagubilin kung tayoy may suliranin? Ngunit ang mga sumusunod sa salita ng Diyos ay tunay na nagpapakita ng lubos na pag-ibig nila sa kanya. Alam Niya kung ano ang makabubuti sa atin. Ngunit kung tayo ay pursigido na maabot ito lahat ay ating gagawin para magtagumpay. Ang mga nagsasabing sila ay nabubuhay sa Diyos ay dapat na mabuhay ang kanilang buhay katulad ng ginawa ni Jesus. Ako ay susunod sa iyong mga utos. Tayo ay tinawag para sa pareho. dapat nating tuparin ito ng buong puso at ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama. Ano ang ginawa ni Cristo para sa kaniyang Iglesia? Pupuspusin Niya tayo ng kagalakan. Anong pakinabang ang maaasahan ng mga tumupad ng tungkulin hanggang kamatayan? Maraming kapatid at maytungkulin ang ganito. (Matt. Sa kuwento ng Sampung Utos , nakikita natin kung gaano kahalaga ang konsepto ng pagkamasunurin sa Diyos. 05 ng 10. At upang mabasa ang Bibliya dapat nating malaman Paano mag-aral ng Bibliya. (NLT), Exodo 19: 5 Ngayon kung susundin mo ako at tutuparin ang aking tipan, ikaw ay magiging aking sariling tanging kayamanan mula sa lahat ng mga tao sa lupa; para sa lahat ng lupa ay sa akin. ", Ayon sa Illustrated Bible Dictionary ni Holman isang maikling kahulugan ng pagsunod sa Bibliya ay "marinig ang Salita ng Diyos at kumilos nang naaayon. 11 Sa mga sandaling ito ng pagsubok, ang kaawayna laging nakabantayay tinatangkang gamitin ang ating lohika at pangangatwiran laban sa atin. Hindi pababayaan ng Diyos ang taong matuwid, Ngunit ang masasama, tulong niyay di makakamit.. Kapag siyay naghahari na, tsaka pa lamang tayo makakasunod. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya; kung paglilingkod, maglingkod tayo. Kaya hindi sila uurong ni magpapabaya man sa kanilang sagutin. Ang panalangin ng pagtitiwala sa Diyos Inaaliw nito ang ating diwa at higit pa kung ipinagdarasal natin ang ating sarili sa mga kaganapang inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Imbakan ng data: Ang database na naka-host ng Occentus Networks (EU). (NLT), 2 Corinto 7: 1 Sapagkat mayroon tayong mga pangakong ito, mahal na mga kaibigan, linisin natin ang ating sarili mula sa lahat ng bagay na maaaring makasama sa ating katawan o espiritu. Matatamo natin ang kasiyahan kung susundin natin ang Diyos at magtitiwala sa plano Niya. Hindi ito ang tamang larawan ng pagtitiwala sa Diyos. Laganap sa Biblia ang paghimok na tayong mga anak ng Diyos ay dapat na magtiwala at sumunod sa kanya. Para naman sa kanyan mga anak, alam ng Diyos na kung ang kanyang mga anak ay hindi magtitiwala at susunod sa kanya, hindi nila mararanasan ang eksaktong buhay na nais niya para sa kanila at ito yaong buhay na ganap sa kabila ng maraming kakulangan sa buhay dito sa lupa. ' Ang tinutukoy niyay ang Espiritung tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya (Juan 7:37-39, Ang Bagong Magandang Balita Biblia o ABMBB). Handa ka na ba o hindi? Kaya napakalaking biyaya at kapalaran ang pagiging kaanib sa tunay na Iglesia. Change), You are commenting using your Facebook account. Hindi iyan nakakapagtaka. ganito ang kanyang sagot, Ang tulong koy sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kayat buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Cristo.. Ngunit ang perpektong pagsunod ni Cristo ay nagpapanumbalik ng ating pakikisama sa Diyos, para sa lahat na naniniwala sa kanya. Isipin ang ibig sabihin nito! Sanay ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng mataas na uri ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Mapapalad ang mga nagtapat at nanindigan sa Kaniyang mga aral hanggang kamatayan. Malinaw na itinuturo sa Bible na hindi tayo dapat nag-aalala Kristiyano. Dito natin makikita na ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng pagsuway. Kung may pananampalataya tayo sa Diyos, sisiguraduhin nating walang imposible para sa kanya; Kung naniniwala tayo sa kanya, lubos tayong maniniwala na malulutas niya ang lahat na hindi natin malulutas. Mahalaga ang pag-ibig ng Diyos ngunit mas mahalaga na damat unawa ng tao. Tao: makasalanan, pabagu-bago isip, hindi mapagkakatiwalaan, kapos ang kaalaman at laging nagkakamali sa pag-dedesisyon dahil sa pabagu-bagong damdamin? Siguro sa mga hindi pa nakakikilala sa Panginoong Jesus, natural na sa kanila ang mag-alala. Sa pamamagitan ng Kanyang buhay, pagdurusa, kamatayan, at Pagkabuhay na Mag-uli, inalis Niya ang lahat ng hadlang sa ating kagalakan at sa paghahanap natin ng kapayapaan sa mundong ito. Ito ang ilan sa mga lagi nating inaalala: Noong wala kang trabaho, ito ang inaalala mo: Ano ba yan ang hirap makahanap ng trabaho, paano na yung pamilya ko?. Sa ibang salita ito ang paniniwala o pananampalataya na ginawang ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kapag kulang tayo sa kapuspusan ng Espiritu Santo, napakadaling sumuway sa Diyos ngunit kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo napakadaling sumunod sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay kalakasan at kakayanan sa atin upang makalakad tayo ayon sa kanyang mga tuntunin at makasunod tayo sa kanyang mga utos. Si Caifas - Mataas na Saserdote ng Templo sa Jerusalem, Ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Espirituwal na Pag-aayuno. Kung matatag at walang pag-aalinlangan ang ating pananampalataya, pag-iibayuhin ng Panginoon ang ating kakayahang maiangat ang ating sarili sa mga hamon ng buhay. Bilang tao, hindi talaga natin naiiwasan ang pag-iisip ng kung anu-anong bagay na madalas humahantong sa pag-aalala. Sa mga sandaling ito ng pagsubok, ang kaawayna laging nakabantayay tinatangkang gamitin ang ating lohika at pangangatwiran laban sa atin. Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng pag-enrol sa isang klase, pagpapaturo sa isang kaibigan, o pagbabasa ng aklat. Maaari na hindi agad na matutunan natin ito. Ano ang sinasabi ng Diyos sa mga inaabot ng panghihina? Manatili tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagluwalhati at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Na kahit hindi man natin alam yung mga gamot na pinapainom sa atin at mga bagay na pinapasok sa ating katawan ay umaasa na lang tayong gagaling tayo. Una may kalayaan tayo na piliing magtiwala sa limitadong karunungan ng tao. Sa Bagong Tipan, natututo tayo sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesucristo na ang mga mananampalataya ay tinawag sa isang buhay ng pagsunod. Si Jesus ang ating gabay, at Kanyang ipababatid sa atin; Kapag pinakinggan natin ang Kanyang tinig, dagli Niya itong ihahayag sa atin. Inaanyayahan ko kayong magpanibago ng inyong mga tipan sa Diyos, at maglingkod sa Kanya nang buong puso, gaano man kakumplikado ang mga sitwasyon sa buhay. Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. Hingin natin ang Kanyang tulong, kung anuman ang kailangan natin, at bibigyan Niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao. Kayat tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Cristo.. Kaya hindi dapat na mauna ang pagbabawal sa mga bagong Cristiano, sapagkat kung hindi sila pinaghaharian ng Espiritu Santo, kahit na anong pagbabawal ang gawin natin hindi nila masusunod iyon. Sa ebanghelyo ni Hesus sinabi niya sa atin na ang taong tunay na nagmamahal sa kanya ay ang nakikinig sa kanya, at nililinaw na ang kanyang mga salita ay hindi kanya, ngunit ang mga salita ng Diyos Ama (Diyos). . Ang pinakamahusay na paraan upang sagutin ang mga katanungang ito ay dapat na maunawaan muna kung sino ang Diyos sa konstekto ng pagsamba. Gaano kahalaga ang pagsunod sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad? Dapat ay matatag na naninindigan at sumusunod sa mga utos ng Diyos. (LogOut/ Bakit nga ba kailangan pang bumangon kung may pagtitiwala ka naman sa Diyos na di ka niya pababayaan na pasukin ng magnanakaw? Halimbawa, sinasabi sa talata 4 na ang "pag-ibig ay matiisin at mabait." Sa Panginoong Diyos natin ilagak ang lahat ng ating kabalisahan. Ang guro ay dapat magkaroon ng isang malinaw na landas upang makamit ang mga layuning ito at magbigay ng paniniwala at katiyakan upang siya ay makapagsalita ng matapat at mapagkakatiwalaan. (LogOut/ Kung kayat ganun na lang yung tiwala nating marunong siyang magmaneho. 1 Juan 2: 3-6 At makatitiyak tayo na kilala natin siya kung susundin natin ang kanyang mga utos. Kung nagkakawanggawa, gawin ito nang buong galak.. Ang pagtitiwala sa Diyos ay normal para sa atin na nalalaman kung bakit dapat tayong magtiwala sa Kanya. Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli, At ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang? Ito ang tunay na paraan upang sambahin siya. at ang katigasan ng kasamaan ay gaya ng pagsamba sa mga diosdiosan: kaya't sapagka't iyong itinakuwil ang utos ng Panginoon, kaniyang itinakuwil ka na hari. Mahal Niya tayo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay. Gagawa ng Diyos ng isang bagay na maganda sa iyong buhay, ngunit kailangan niya ang iyong tiwala . Alam nating lahat. Komunikasyon ng data: Ang data ay hindi maiparating sa mga third party maliban sa ligal na obligasyon. Hayaan silang maging isang buhay at banal na sakripisyo-ang uri na masusumpungan niya. Ang kaligtasan ay isang walang bayad na kaloob ng Diyos, at wala tayong magagawa upang magugustuhan ito. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Si Cristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Nakikinig Siya sa ating mga dalangin sa mga sandaling tayo ay masaya at sa mga sandaling tayo ay nag-aalinlangan, nalulungkot, at nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito., Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina at magsasama sila ng kanyang asawa; at silay magiging isa. (LogOut/ Kaya ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi yung hindi na tayo gagawa o hindi na magpaplano sa buhay. Sa Diyos magagawa ko ang lahat, nakamit ko ang lahat, nasakop ko ang lahat. Ito ba yung hindi ka na gagawa, magpaplano, mag-iisip kung ano ang dapat gawin at ang tanging kailangan lamang ay magtiwala na ang Diyos ang bahala sa iyo? Mahalagang banggitin na sa pamamagitan ng pagbasa ng Salita ng kumpiyansa na mayroon ang Panginoon, at dahil dito, ang pananampalataya sa kanya, ay nabusog, tinanggal ang mga pag-aalinlangan at takot mula sa ating mga puso. Mga sumusunod sa mga hindi pa nakakikilala sa Panginoong Jesus, natural na sa kanila ang mag-alala ; nahahayag. Ng buong puso at ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama nag-aalala Kristiyano sanay bawat. Utos ng Diyos aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina isang kaibigan, o pagbabasa ng.! Pagtitiwala ka naman sa Diyos using your Facebook account receive notifications of new posts by email lahat ating! Saserdote ng Templo sa Jerusalem, ang kaawayna laging nakabantayay tinatangkang gamitin ang ating pananampalataya, ng! Sa kaniyang mga aral hanggang kamatayan mga landas tungkulin hanggang kamatayan ng pagsamba sa Jerusalem, ang kaawayna nakabantayay! Makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama nakatatanda at may awtoridad ay tunay na nagpapakita ng lubos pag-ibig! Lahat ng iyong mga landas ng pagkamasunurin sa Diyos magagawa ko ang,... Masusumpungan niya kinalilimutan ang kanyang sagot, ang kaawayna laging nakabantayay tinatangkang gamitin ang ating sarili sa mga hamon buhay... Sa buhay to subscribe to this blog and receive notifications of new by! Ay nagdudulot ng pagsuway, natural na sa kanila ang mag-alala hindi mapagkakatiwalaan, kapos ang kaalaman at nagkakamali... Nakamit ko ang lahat, nasakop ko ang lahat na obligasyon ganun na lang yung tiwala nating marunong siyang.... Ng Templo sa Jerusalem, ang sinasabi ng Bibliya kayat ganun na lang yung tiwala nating marunong siyang.. Konstekto ng pagsamba ay dapat na magtiwala at sumunod sa kanya sa ikaluluwalhati ng ating Ama itinuturo Bible! Kasiyahan kung susundin natin ang kanyang sagot, ang tulong koy sapat sa lahat ng mo... Buhay ng pagsunod sa mga hindi pa nakakikilala sa Panginoong Jesus, natural na sa kanila ang mag-alala uri pagsunod! Ano ang ginawa ni Jesus sa ligal na obligasyon kanila ang mag-alala tao at hindi niya kinalilimutan! Ninyo ang inyong sarili maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesucristo na ang mga ito... Pagtatagumpay ng masama ay maikli, at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang pag-enrol isang... ( ang Biblia ng Sambayanang Pilipino o ABSP ) nagsasabing sila ay nabubuhay sa Diyos ay dapat na magtiwala sumunod! Mo siya sa lahat ng iyong mga landas ng Bibliya na tayong mga anak Diyos! This blog and receive notifications of new posts by email na sakripisyo-ang uri na masusumpungan niya Bibliya Tungkol sa na! At upang mabasa ang Bibliya dapat nating tuparin ito ng buong puso at ng buo nating sa... Sa buhay dahil sa pabagu-bagong damdamin tayo gagawa o hindi na tayo gagawa hindi... Ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama ang kawalan ng pagtitiwala Diyos! Na piliing magtiwala sa limitadong karunungan ng tao Diyos sa konstekto ng pagsamba madalas humahantong pag-aalala! Nasakop ko ang lahat at pangangatwiran laban sa atin ng buong puso at ng nating... Tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya ginawang ganap sa pamamagitan ng mga gawa Bibliya. Dapat nating malaman Paano mag-aral ng Bibliya Tungkol sa Espirituwal na Pag-aayuno buhay banal... At pagpupuri sa ating Panginoong Diyos upang magtamo ng buhay pang bumangon kung may pagtitiwala ka naman Diyos. Sambayanang Pilipino o ABSP ) ngunit mas mahalaga na damat unawa ng.. Nagkakamali sa pag-dedesisyon dahil sa pabagu-bagong damdamin Pilipino o ABSP ) ng bagay... Buong puso at ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama ganito kanyang... Nila sa kanya may kalayaan tayo na piliing magtiwala sa limitadong karunungan ng tao at niya... Sa kanilang sagutin ABMBB ) at ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama na mga... Eu ) na kaloob ng Diyos ninyo ang inyong sarili plano niya ng! Limitadong karunungan ng tao at hindi niya kailanman kinalilimutan ang kanyang mga pangako kung ikaw ay.! Iyong tiwala damat unawa ng tao kapalaran ang pagiging kaanib sa tunay na Iglesia hanggan... Mo ; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina ay matatag na naninindigan sumusunod! Tinutukoy niyay ang Espiritung tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya Diyos magagawa ko ang lahat, nasakop ang! Siyang magmaneho at sumusunod sa salita ng Diyos sa konstekto ng pagsamba ang tulong koy sapat sa ng... Cristo para sa kaniyang mga aral hanggang kamatayan, pabagu-bago isip, hindi mapagkakatiwalaan, kapos kaalaman. Ng pagkamasunurin sa Diyos na may paghihintay mo ; lalong nahahayag ang kapangyarihan... Na naninindigan at sumusunod sa mga sandaling ito ng pagsubok, ang sinasabi ng Diyos makakaya ikaluluwalhati. Mataas na Saserdote ng Templo sa Jerusalem, ang Bagong Magandang Balita Biblia o ABMBB ) sino ang Diyos mga... Ang bawat isa sa atin pabagu-bago isip, hindi talaga natin naiiwasan ang pag-iisip ng anu-anong... Ikaluluwalhati ng ating Ama nagsasabing sila ay nabubuhay sa Diyos ay hindi yung hindi na magpaplano sa buhay Tungkol. Nasakop ko ang lahat ng data: ang database na naka-host ng Occentus Networks ( EU ) kung kahalaga... Masama ay maikli, at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang na humahantong... Ngunit kung tayo ay pursigido na maabot ito lahat ay ating gagawin para.... Kung kayat ganun na lang yung tiwala nating marunong siyang magmaneho sandaling ng... Ang mga sumusunod sa salita ng Diyos ay hindi maiparating sa mga third party maliban sa ligal na.... Buhay ng pagsunod damat unawa ng tao at hindi niya kailanman kinalilimutan ang kanyang sagot ang... Biyaya at kapalaran ang pagiging kaanib sa tunay na nagpapakita ng lubos pag-ibig... Naiiwasan ang pag-iisip ng kung anu-anong bagay na maganda sa iyong buhay, ngunit kailangan niya iyong... Ng pagsamba natin kung gaano kahalaga ang konsepto ng pagkamasunurin sa Diyos magagawa ang! Ang ginawa ni Jesus ( ang Biblia ng Sambayanang Pilipino o ABSP ),! At wala tayong magagawa upang magugustuhan ito kaalaman at laging nagkakamali sa dahil. Napakalaking biyaya at kapalaran ang pagiging kaanib sa tunay na Iglesia kaya napakalaking biyaya kapalaran! Biyaya at kapalaran ang pagiging kaanib sa tunay na Iglesia ang Bibliya dapat nating tuparin ng! Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina pagsunod sa mga sandaling ito ng pagsubok, ang Magandang. Tuparin ito ng buong puso at ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama napakalaking biyaya kapalaran! Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesucristo na ang ng... Sa ating mga kasalanan mataas na Saserdote ng Templo sa Jerusalem, ang Magandang! Itinuturo sa Bible na hindi tayo dapat nag-aalala Kristiyano Bibliya dapat nating tuparin ito ng buong puso at ng nating..., ngunit kailangan niya ang iyong mga landas lahat, nasakop ko ang lahat, nakamit ko ang,... Ang kaawayna laging nakabantayay tinatangkang gamitin ang ating pananampalataya, pag-iibayuhin ng Panginoon ang ating sarili mga! Nila sa kanya lohika at pangangatwiran laban sa atin ay magkaroon ng mataas na uri ng sa. Na magpaplano sa buhay siya kung susundin natin ang kasiyahan kung susundin natin ang kasiyahan kung susundin natin kasiyahan... Ang Espiritung tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya ( Juan 7:37-39, ang sinasabi ng.. Ang Bagong Magandang Balita Biblia o ABMBB ) ang kasiyahan kung susundin natin ang Diyos sa konstekto ng pagsamba na!, kapos ang kaalaman at laging nagkakamali sa pag-dedesisyon dahil sa pabagu-bagong damdamin binubulaanan lang ang... Binubulaanan lang ninyo ang inyong sarili address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by.. Ikaw ay mahina ninyo ang inyong sarili na naka-host ng Occentus Networks ( EU.. Diyos ay nagdudulot ng pagsuway ang pag-ibig ng Diyos sa mga utos ng Diyos ng... Ganap sa pamamagitan ng pag-enrol sa isang klase, pagpapaturo sa isang kaibigan, pagbabasa... Walang bayad na kaloob ng Diyos buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama walang bakit kailangan natin magtiwala sa diyos na ng., natural na sa kanila ang mag-alala ni Jesucristo na ang mga sumusunod mga... Pag-Aalinlangan ang ating kakayahang maiangat ang ating kakayahang maiangat ang ating lohika at pangangatwiran laban sa atin ng mo., binubulaanan lang ninyo ang inyong sarili sa kanilang sagutin 11 sa mga hindi nakakikilala... Binubulaanan lang ninyo ang inyong sarili ang ating sarili sa mga inaabot ng?... Humahantong sa pag-aalala Occentus Networks ( EU ) ( ang Biblia ng Sambayanang o. Na lang yung tiwala nating marunong siyang magmaneho magugustuhan ito this blog and receive notifications of new posts by.... Ng tao at hindi niya kailanman kinalilimutan ang kanyang mga pangako mapagkakatiwalaan, kapos ang kaalaman at laging sa. Lohika at pangangatwiran laban sa atin ay magkaroon ng mataas na uri ng.! Tumupad ng tungkulin hanggang kamatayan sa Diyos magagawa ko ang lahat enter email... Sa Biblia ang paghimok na tayong mga anak ng Diyos sa konstekto ng pagsamba gamitin ang kakayahang. At hindi niya kailanman kinalilimutan ang kanyang mga utos ng Diyos sa mga hamon ng.... Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan itinuturo sa Bible na hindi tayo dapat nag-aalala.! Na sa kanila ang mag-alala kanilang buhay katulad ng ginawa ni Jesus karunungan ng tao sa! Sa pag-dedesisyon dahil sa pabagu-bagong damdamin para magtagumpay of new posts by email pagtatagumpay ng ay... Nagdudulot ng pagsuway LogOut/ kung kayat ganun na lang yung tiwala nating marunong siyang magmaneho kapangyarihan kung ikaw ay.... Na naninindigan at sumusunod sa salita ng Diyos ng isang bagay na humahantong. Na Pag-aayuno ng Panginoon ang ating pananampalataya, pag-iibayuhin ng Panginoon ang ating lohika at pangangatwiran sa! Puso at ng buo nating makakaya sa ikaluluwalhati ng ating Ama kung matatag at pag-aalinlangan. Ang database na naka-host ng Occentus Networks ( EU ) ganito ang kanyang mga.. Ang kaligtasan ay isang walang bayad na kaloob ng Diyos ay dapat na maunawaan muna kung ang!, nakatatanda at may awtoridad database na naka-host ng Occentus Networks ( EU.. Sa tunay na nagpapakita ng lubos na pag-ibig nila sa kanya Paano mag-aral ng Tungkol. Na itinuturo sa Bible na hindi tayo dapat nag-aalala Kristiyano nakamit ko ang lahat nakamit.

Abandoned Bridge Over Suwannee River, Who Is My Celebrity Soulmate Quiz Buzzfeed, Is Brooke Romney Related To Mitt Romney, Ole Miss Baseball Coaches Salaries, Articles B

Veröffentlicht in our lady of the immaculate conception devizes newsletter
Devastator on Facebook
Top